Όροι και Προυποθέσεις

1.ΕΙΣΑΓΩΓH

To www.poster4u.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί το κατάστημα της ατομικής

επιχείρησης Φωτόπουλος Κ. Στυλιανός  με διακριτικό τίτλο 3G3 Graphics  το οποίο

εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, επί της οδού Μεσσηνίας, για την

διάθεση μέσω του Διαδικτύου των υπηρεσιών της.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων και

προϋποθέσεων του παρόντος..

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε και μελετήσετε τους προσεκτικά σε κάθε επίσκεψη και χρήση

του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Είναι προϋπόθεση για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος η ρητή και ανεπιφύλακτη

αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων και ειδικότερα για την ολοκλήρωση

παραγγελίας οπότε και συνεπάγεται η ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή σας καθώς και η

δικαιοπρακτική σας ικανότητα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό

κατάστημα, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις.

 

2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πληροφορίες Υπηρεσιών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο poster4u.gr όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά

των υπηρεσιών του, είναι ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.

Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αδιάλειπτα τις ως άνω συνθήκες, υπό την επιφύλαξη

τυχόν τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν

προκύψει ακούσια ή και λόγο ανωτέρας βίας και σας βεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε σε

συνεχή επαγρύπνηση για τη διόρθωσή τους.

Το poster4u.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τόσο τη περιγραφή, τις τιμές, καθώς και τη

διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη

ενημέρωση, έχοντας όμως λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέσα προκειμένου για

την όσο το δυνατό συντομότερη αλλαγή τους.

 

 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των

ονομάτων, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων,

γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εικονιδίων, κουμπιών ηχητιών καταγραφών,

κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του poster4u.gr, των συνεργατών μας ή των

δικαιοπαρόχων μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου,

του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων νόμων που

διέπουν τα δικαιώματα περί πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, φόρτωση ή μεταφόρτωση

(downloading), περικοπή ή άλλη τροποποίηση, μεταποίηση, μεταφορά ή δημιουργία

παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με

τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του

περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του poster4u.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των

πνευματικών δικαιωμάτων.

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη / Επισκέπτη / Καταναλωτή

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του ηλεκτρονικού

καταστήματος poster4u.gr και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και

καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και

πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την

ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο poster4u.gr, τα

οποία το poster4u.gr ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της

επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.Εν γένει, θα πρέπει να συμμορφώνεστε

με τους παρόντες Όρους και να ενεργείτε πάντα καλή τη πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα poster4u.gr για αποστολή με

οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο,

απειλητικό, προσβλητικό,  δυσφημιστικό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή

σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό,

πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο του poster4u.gr όσο και τρίτων,

(β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη,

καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν

βλάβη στη φήμη και την υπόληψη του poster4u.gr των Συνεργατών της και των

Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων Χρηστών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε

προσωπικό ή άλλο δεδομένο των Χρηστών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιπλέον απαγορεύεται:

(α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα

(συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του

ηλεκτρονικού καταστήματος και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση να

χρησιμοποιήσετε.

(β) Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή

προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα/ υπηρεσίες.

(γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν

πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο  poster4u.gr   από τους Χρήστες / Επισκέπτες /

Καταναλωτές.  

(δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής,

αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής,

μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας

δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών,

συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα

κτλ) του ηλεκτρονικού καταστήματος.

(ε) Η πώληση ή μεταπώληση οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίας αγοράσατε ή λάβατε με

άλλο τρόπο από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

 

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και προφυλάξετε για τυχόν απώλεια,

ζημιά ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που μπορεί να

προκύψουν από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή απαίτηση τρίτου που μπορεί να προκύψει

από δική σας χρήση της ιστοσελίδας ή παραβίαση των παρόντων Όρων και

Προϋποθέσεων. Συμφωνείτε επίσης να μας αποζημιώσετε για τυχόν απώλεια, ζημιά ή

κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που μπορεί να προκύψουν από τη

χρήση από μέρους σας τεχνικών συλλογής και εξαγωγής/απόσπασης δεδομένων (software

robots, spiders, crawlers) ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, ή

από οποιοδήποτε μέτρο λάβετε και το οποίο μπορεί να επιβάλλει υπέρμετρο και

αδικαιολόγητο βάρος στην υποδομή μας.

 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ως Χρήστης, του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αναγνωρίζετε και αποδέχεστε πλήρως και

αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του poster4u.gr να τροποποιήσει, αναστείλει ή

διακόψει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή

μόνιμα, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη / Καταναλωτή / Επισκέπτη.

Είμαστε υποχρεωμένοι, εμείς και οι συνεργάτες μας, να καταβάλλουμε κάθε δυνατή

προσπάθεια ούτως ώστε το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές του poster4u.gr να

πραγματοποιούνται απρόσκοπτα, χωρίς διακοπή και με υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Συμφωνείτε όμως ότι δεν ευθυνόμαστε ή είμαστε υπόχρεοι, στην περίπτωση που για

οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η

λειτουργία του poster4u.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν,

παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και

μεταδοθούν στην ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) των

χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ'

οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος

καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία

αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών /

Καταναλωτών / Επισκεπτων του poster4u.gr, ή για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις σε

περιεχόμενο του poster4u.gr, ή για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο

poster4u.gr ή για συμβάντα πέρα από τον έλεγχό μας.

Δεν εγγυόμαστε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό

κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον

ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να

ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση

αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση το poster4u.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής

ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά

και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών,

δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από Χρήστες του poster4u.gr

ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του poster4u.gr ή/και

σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από το poster4u.gr

ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και

πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω οφείλεται σε

αποδεδειγμένο δόλο του poster4u.gr, το poster4u.gr ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν

θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με τα ανωτέρω και

τον δόλο του poster4u.gr και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η μέγιστη συνολική ευθύνη μας

να υπερβεί τα εκατό ευρώ (€100,00).

Συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να εγείρετε αξιώσεις ή ενέργειες που να προκύπτουν από, ή να

σχετίζονται με, τη χρήση της ιστοσελίδας ή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πάνω

από έξι (6) μήνες μετά την αιτία της ενέργειας που σχετίζεται με την εν λόγω αξίωση ή

ενέργεια που προέκυψε. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται

στους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Χρήστης

/Καταναλωτής / Επισκέπτης/ του poster4u.gr στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους

προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όροι Συναλλαγής

Η παραγγελία / αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας προϋποθέτει οι Χρήστες /

Επισκέπτες / Καταναλωτές να είναι τουλάχιστον 18 ετών ή εάν είναι ανήλικοι μόνο με την

συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών

προσωπικών στοιχείων το poster4u.gr δε φέρει καμία ευθύνη.

Η διαδικασία αγοράς μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων αποτελεί σύναψη σύμβασης

πώλησης εξ αποστάσεως όπως ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/94.

 Πληρωμή με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή μέσω Web Banking

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με κατάθεση στους εξής λογαριασμούς:

Τράπεζα Viva Wallet:

IBAN GR3870100000000794166293552

Δικαιούχος Φωτόπουλος  Στυλιανός

Τράπεζα Πειραιώς:

IBAN GR3501715890006589136530114

Δικαιούχος Φωτόπουλος  Στυλιανός

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας πρέπει να μας στείλτε το καταθετήριο με email στο

info@poster4u.gr. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό παραγγελίας σας ως αποδεικτικό πληρωμής.

Με την εκκαθάριση του ποσού στο λογαριασμό μας, θα σας αποσταλεί η παραγγελία.

 

Αποστολή Γραφιστικών Υπηρεσιών

Για την αποστολή των γραφιστικών μας υπηρεσιών, χρησημοποιείται αποκλειστηκά το email 

που έχετε δηλώσει στην φόρμα αγοράς. Χρειάζεται τουλάχιστον 2 μέρες για την επεξεργασία

της εικόνας που έχετε στείλει.

 

 

 

 

 

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε καθώς και για κάθε διευκρίνηση ή παράπονο που θέλετε

να εκφράσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 - 17:00

στο τηλέφωνο 6949456199 ή με email στο info@poster4u.gr.

 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι & προϋποθέσεις χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται

από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους,

αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.